تعرفه تبلیغات

پلن های تبلیغات در پیج صنعت ساختمان
ماهانه
هفتگی
برنزه
برنزه
برنزه
برنزه
برنزه
تومان70 / ماهانهتومان35 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانه
 • پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
 • استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
 • سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
نقره ای
نقره ای
نقره ای
نقره ای
نقره ای
تومان85 / ماهانهتومان45 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانه
 • پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
 • استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
 • سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
طلایی
طلایی
طلایی
طلایی
طلایی
تومان90 / ماهانهتومان50 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانه
 • پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
 • استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
 • سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
پلاتینیوم
پلاتینیوم
پلاتینیوم
پلاتینیوم
پلاتینیوم
تومان95 / ماهانهتومان55 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانهتومان70 / ماهانه
 • پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
  پست اختصاصی
 • استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
  استوری روزانه
 • سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست
  سه روز هدیه پست